قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی

‌قانون اجازه واگذاری امتیاز


سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های‌خدمات رفاهی بین راهی


‌ماده واحده - به سازمان حمـل و نقل و پایانه‌های کشور اجـازه داده می‌شود امتیاز سرقفـلی غـرف و فروشگاهـهای پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات‌رفاهی بین راهی و نیز پارکها را قبل از شروع به احداث یا تکمیل آنها، به متقاضیان بهره برداری یا احداث واگذار
نماید.
‌مستحدثات مذکور پس از ارزیابـی کارشناس منتخب مجمع سازمان در قـرارداد منعقد شده، به حساب سرقفلی بهره بردار منظور می‌شود.‌همچنین سازمان مجاز است احداث آنها را در قالب قرارداد مشارکت مدنی واگذار نماید.
‌تبصره - صدور مجوز تأسیس و بهره برداری از پایانه‌ها و مجتمع‌های فـوق و هر گونه تأسیسات رفـاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی‌و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راههای کشور بر عهده سازمان مذکور است و در صورت بروز تخلف مراجع قضایی با درخواست‌سازمان دستور جلوگیری و پس از رسیدگی حکم تخریب هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز را صادر می‌نمایند.
‌شرایط و ضوابط مربوط به نحوه ساخت و بهـره برداری پایانه‌ها و مجتمع‌های یاد شده وتعرفه صدور مجوزهای مربـوطه و سایر خدمات قابل ارائه‌سازمان در قالب طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی سازمان می‌رسد.
‌تاریخ تصویب 1377.7.5 تاریخ تایید شورای نگهبان 1377.7.12

سرقفلی
سرقفلی