سوال:

در صورتی که درخواست تأمین دلیل در دادخواست نوشته نشود، آیا دادگاه مکلف به پذیرش آن است یا به لحاظ این‌که در دادخواست نوشته نشده، باید قرار رد درخواست صادر شود؟ 2-آیا طرح درخواست تأمین دلیل ضمن دادخواست اصلی مسموع است؟ 3-آیا قرار رد درخواست تأمین دلیل قابل اعتراض است؟


پاسخ:

با توجه به ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که درخواست شفاهی تأمین دلیل را نیز اجازه داده است، طرح این درخواست مستلزم رعایت تشریفات مربوط به دادخواست نیست. 2- با توجه به ماده 150 قانون فوق‌الذکر که درخواست تأمین دلیل پیش از طرح دعوا در اثنای رسیدگی را اجازه داده است، طرح این درخواست ضمن دادخواست اصلی منعی ندارد. 3- صرف نظر از آن‌که قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از حکم آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 31 قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی حقوقی نیست و از آن‌جا که در برخلاف قرار تأمین خواسته قانون تصریح نشده است در مرجع صادر‌کننده هم قابل اعتراض نیست.