سوال:

چنانچه سرقفلی به شرط مساحت معین به عقد بیع منتقل شود و پس از معامله کمتر یا بیشتر درآید، آیا موضوع مشمول ماده 355 قانون مدنی است؟


پاسخ:

در فرض سؤال که سرقفلی به شرط مساحت معین به عقد بیع منتقل شده و پس از معامله کمتر یا بیشتر در آمده است، اولاً، سرقفلی از آثار و متفرعات عقد اجاره است و فی‌نفسه فاقد اصالت است؛ لذا آثار و احکام آن نیز تابع این عقد و حسب مورد قانون حاکم بر آن، اعم از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و دیگر قوانین مربوطه است. ثانیاً، در خصوص شرط فوق‌الذکر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر عقد اجاره، تخلف از این شرط می‌تواند مشمول قواعد عمومی راجع به شروط و حکم مقرر در ماده 235 قانون مدنی باشد.