سوال:

با توجه به اینکه در قراردادهای سرقفلی مبلغی را به عنوان حق مالکانه برای مالک در صورت نقل و انتقال قرار می دهند اگر سر قفلی در اجرای احکام به عنوان مال محکوم علیه توقیف گردد مورد مزایده واقع گردد و به برنده مزایده منتقل گردد آیا می توان آن را به مزایده گذاشت ؟در صورتی که به مزایده گذاشته شود و در صورت نقل و انتقال آیا به اینگونه نقل و انتقال قهری حق مالکانه تعلق می گیرد و در صورت تعلق حق مالکانه چه کسی باید آن را پرداخت نماید آیا امضای مالک در سند انتقال لازم است یا خیر؟


پاسخ:

با توجه به اینکه سرقفلی و نیزحق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387/06/11، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستأجره امکان پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.