سوال:

قرارداد استیجاری محل کسب قبل از سال 1376 مابین طرفین منعقد گردیده است و سرقفلی محل کسب به مستاجر واگذار می‌گردد با عنایت به اینکه شهر محل انعقاد قرار داد از شمول قانون سال 1356 خارج می باشد و در حال حاضر موجر تقاضای تخلیه می نماید دادگاه در رسیدگی به پرونده کدام قانون حاکم بر روابط طرفین خواهد بود؟

پاسخ:

با توجه به اینکه مورد استعلام به لحاظ عدم انتشار آگهی موضوع ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مشمول مقررات این قانون نمی‌شود و از طرفی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376 رابطه استیجاری برقرار شده است، لذا تابع مقررات این قانون نیز نمی‌باشد، اما در صورت احراز قصد مشترک طرفین دایر بر واگذاری سرقفلی به مستاجر، رابطه حقوقی آنها، تابع مقررات ماده 10 قانون مدنی و سایر مقررات این قانون است و در زمان تخلیه مورد اجاره، موجر باید سرقفلی مذکور را به قیمت روز به مستاجر پرداخت نماید.