سوال:

دعاوی مربوط به تخلیه شامل چه دعاوی می گردد آیا دعوی فسخ اجاره یا دعوی انحلال عقد به طور کلی همراه با دعوی تخلیه نیز جز دعاوی مربوط به تخلیه است که در صلاحیت شورا باشد یاخیر.؟


پاسخ:

برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یادشده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.