سوال:

چنانچه شخصي مالكيت منافع سرقفلي يا حق كسب و پيشه يك باب مغازه را از مالك به صورت عادي خريداري نمايد، ليكن مالك مغازه­هاي متعددي از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلي را در اختيار داشته كه هنوز سند تفكيكي براي آنها به صورت جداگانه و مفروزي صادر نشده است، آيا در فرض مذكور مالك منافع يك باب مغازه مي­تواند دعواي تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره نامه نسبت به يك باب مغازه را به طرفيت مالك مطرح نمايد؟


پاسخ:

نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده 220 قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده ومورد توافق قرار گرفته وهمچنین نتایجی که به موجب عرف وعادت ویا قانون از عقد حاصل می گردد، ملزم می نماید ولذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می باشد.