سوال:

درخصوص پرونده مطروحه اختلافی فی مابین مالک اعیانی و صاحبان سرقفلی موضوع چند باب مغازه که دارای سرقفلی است که به لحاظ فرسوده شدن ابنیه موجود آن و ضرورت تخریب و بازسازی مالک اعیانی تقاضای تخریب و باز سازی را از شهرداری مربوطه دارد و شهرداری حاضر به صدور مجوز نبوده و با این استدلال که صدور مجوز منوط به رضایت صاحبان سرقفلی حقوق منافع می باشد از صدور مجوز استنکاف می نماید اولا اینکه درخواست صدور مجوز تخریب و بازسازی از سوی مالک اعیانی ضرورتی به اخذ رضایت سرقفلی دارد یا خیر و ثانیا مستندات قانونی آن را مبذول فرمائید.؟

پاسخ:

از بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ این است که صدور پروانه ساختمانی برای ملک فرسوده ای که نیاز به تخریب و احداث بنای جدید دارد، ضرورتی به اخذ رضایت از مستاجر ندارد و شهرداری مکلف است در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات قانونی نسبت به صدور پروانه ساختمانی یا گواهی لازم اقدام نماید و در صورت امتناع از صدور پروانه یا گواهی لازم، مالک می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و در قوانین موضوعه منعی برای صدور پروانه احداث بنای جدید وجود ندارد.