سوال:

شخص الف مالک رسمی مالک تجاری می‌باشد که حق سرقفلی مغازه را به صورت شش‌دانگ به شخص ب واگذار می‌نماید در قالب عقد اجاره و شخص ب نیز مالکیت دو دانگ از شش‌دانگ سرقفلی مغازه موصوف را به شخص ج واگذار می‌نماید در قالب عقد اجاره حال شخص ب از تصرف شخص ب در حق سرقفلی مغازه به میزان مالکیت مشاعی به میزان دو دانگ ممانعت می‌نماید با این توصیف: 1-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه ملک را به طرفیت الف و ب طرح می‌نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می‌باشد در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟ 2-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و خلع ید را به طرفیت الف و ب طرح می‌نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می‌باشد و در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟ 3-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و وضع ید را به طرفیت الف و ب طرح می‌نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود.؟


پاسخ:

الف- چنانچه روابط فیمابین تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده و مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی تخلیه به طرفیت مالک و شخص مستاجر فاقد اشکال است و چنانچه مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تخلیه مردود است. ب و ج  پاسخ همانست که در بند الف گفته شد و در این مورد فرقی بین تخلیه و خلع ید نیست و اجرای هر دو تابع مقررات املاک مشاعی است.