سوال:

شخصی پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه عین مستاجره ملک تجاری را می‌نماید پس از صدور دستور تخلیه از سوی قاضی شورا مستأجر مدعی حق سرقفلی شده و گواهی طرح دعوای مطروحه را از مرجع قضایی تقدیم می‌نماید لطفاً بفرمائید با ارائه گواهی طرح دعوا پیرامون سرقفلی ملک مورد تنازع آیا موجبات عدول از دستور تخلیه فراهم می‌شود یا دستور تخلیه باید اجرا شود؟


پاسخ:

در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئین‌نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی‌صلاح تقدیم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلااشکال است.