سوال:

چنانچه پیرو کارشناسی صورت پذیرفته مبلغی به عنوان بهای سرقفلی در متن رای ذکر شود و پس از تعیین میزان محکوم به آیا محکوم له می تواند با اشاره به انقضای مدت زمان طولانی از تاریخ کارشناسی تقاضای تعیین میزان سرقفلی به نرخ روز بر اساس کارشناسی جدید را مطرح نماید یا خیر؟


پاسخ:

در دعاوی تجویز انتقال منافع به غیر یا تخلیه به لحاظ تجدید بنا یا نیاز شخصی یا هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی رأی مبنی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادره اعتبار امر مختوم را دارد و مشمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان نمی شود. خاطر نشان می گردد که در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 احکام خاصی در خصوص تعیین مهلت برای اجرای حکم وجود دارد.