سوال:

منظور از معاملات در تبصره 1 ماده 19 قانون کارشناسان چیست؟ آیا نظریه کارشناسی در رابطه با ارزیابی برای وثیقه و یا رهن ویا مزایده مال ویا تعیین قیمت سرقفلی برای تخلیه ملک را شامل می-شود یا خیر؟ در صورتی که در جریان دادرسی سرقفلی و یا حق کسب و پیشه و به طور کلی قیمت مال مورد اختلاف توسط کارشناس تعیین گردد و در زمان اجرای حکم بیش از6 ماه سپری شده باشد آیا نیاز به تجدید ارزیابی و کارشناسی دارد یا خیر؟


پاسخ:

اولاً: مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 همان طوری که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می نمایند. ثانیاً: در دعاوی تجویز انتقال منافع به غیر یا تخلیه به لحاظ تجدید بنا یا نیاز شخصی یا هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی رأی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان نمی شود اما در مواردی که دستگاههای اجرایی ملکی را تملک کرده و از تاریخ تملک ظرف 6 ماه مبلغ تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت نکرده باشند، در صورت اعتراض نسبت به وجه تعیین شده، با استناد به تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری می توان تعیین مبلغ مورد تملک را مجدداً به کارشناسان ارجاع داد . خاطر نشان می گردد که در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 احکام خاصی در خصوص تعیین مهلت برای اجرای حکم وجود دارد. ثالثاً: اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1380، کارشناسی و مزایده ای را که از سوی اجرای احکام دادگاه یا دادسرا برگزار می شود نیز در برمی گیرد.