نحوه دانلود و نصب دارالوکاله
نحوه دانلود و فعال سازی نرم افزار
نحوه ثبت مشخصات پرونده
نحوه ثبت مشخصات پرونده نحوه ثبت زمان های رسیدگی پرونده ها
نحوه اضافه کردن اسناد پرونده
اضافه کردن پیوست های فیلم/صوت/متن به اسناد هر پرونده
نحوه تنظیمات بخش مدیریت دارالوکاله
تنظیم میزان دسترسی کاربران.تعریف محل ذخیره.بازیابی اطلاعات پرونده و....
نحوه تنظیم اوراق قضایی
تنظیم اوراق قضایی نحوه تنظیم وکالت نامه. نحوه تنظیم دادخواست
نحوه گزارش گیری در دارالوکاله
نحوه تنظیم و چاپ سربرگ وکیل انواع گزارش گیری موکلین.وکلا گزارش گیری مراجع رسیدگی گزارش زمان های رسیدگی گزارش خلاصه پرونده
نحوه محاسبه ارث در دارالوکاله
محاسبه ارث با احتساب درجه اول.دوم.سومتقسیم به سهم.درصد .ریال تقسیم ارثتوضیحات منابع قانونی هر نوع تقسیم ارث
نحوه محاسبه حق الوکاله
محاسبه حق الوکاله میزان تمبر مالیاتی
نحوه محاسبه دیات در دارالوکاله
محاسبه دیات محاسبه دادنامه محاسبه دیه اعضاء بدن
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دارالوکاله
محاسبه بر اساس شاخص سال وماه مطالبه و شاخص سال وماه پرداخت
مجموعه قوانین
مجموعه قوانین دسترسی قوانین مورد نظر چاپ قوانین و....
نحوه تنظیم هشدار زمان رسیدگی پرونده ها
آلارم و هشدار روز های رسیدگی به پرونده ها در مراجع رسیدگی
نحوه تنظیم ملاقاتها و رویدادها
ثبت تماس های دریافتی ثبت زمان ملاقاتها و....
نحوه جستجو در پرونده ها در دارالوکاله
جستجو با استفاده از 6 روش مختلف
نحوه ثبت اطاعات مدیر اتوماسیون
ثبت اطلاعات مدیر ثبت اطلاعات خواهان ثبت اطلاعات خوانده ثبت اطلاعات وکیل یا وکلاء